VI HAR MARKEDETS BREDESTE UDVALG

Vi forhandler markedets bredeste udvalg indenfor varmepumper og klimaanlæg til alle formål.
Vores produkter kan anvendes i private hjem såvel som i erhvervslivet.

BESTIL ET GRATIS KONSULENTBESØG

Ring: +45 24 888 400
Email: info@klimasol.dk

Betingelser og vilkår

​Generelt
Nærværende salgs-og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, levering og montering foretaget af Klimasol ApS.

Afvigelser eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, har kun gyldighed ved skriftlig aftale mellem Klimasol ApS og kunden.

Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i tilbud, ordrebekræftelse, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre Klimasol ApS skriftligt har accepteret disse vilkår.

Aftale

Tilbud afgivet af Klimasol ApS er gældende i 30 dage fra dateringen af tilbuddet, medmindre anden acceptfrist fremgår af tilbuddet.

Ordrebekræftelse

Endelig og bindende aftale mellem Klimasol ApS og kunden er først indgået, når Klimasol ApS skriftligt har bekræftet kundens skriftlige accept, f.eks. ved ordrebekræftelse.

Ved enhver uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelsen og kundens ordre, er de i ordrebekræftelsen angivne forhold og beskrivelser gældende.

Tilsvarende gør sig gældende ved uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og et eventuelt udbudsmateriale.

Kunden er forpligtet til nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Findes der fejl/uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen, skal kunden straks fremsætte skriftlig indsigelse herom overfor Klimasol ApS.

Klimasol ApS bærer således intet ansvar for eventuelle uoverensstemmelser eller fejl i ordrebekræftelsen, herunder for så vidt angår produktangivelse, typer, mængde, farver eller i øvrigt.

Opmåling

Er produktet opmålt af Klimasol ApS, bærer Klimasol ApS ansvaret herfor, såfremt målene er taget på det endelige montagegrundlag, og der ikke siden er udført ændringer heri.

For indvendige produkter ved nybyggeri/renovering gælder, at opmåling først kan foretages, når tilstødende bygningsdele er endelig udført og der foreligger et endeligt montagegrundlag.

Såfremt kunden ønsker opmåling og produktion foretaget på et tidligere stadie i byggeprocessen end ovenfor anført, fremsendes de foretagne opmålinger til godkendelse hos kunden, og eventuelle efterfølgende målinger samt senere ændringer i målingerne, der kræver tilpasning af produktet, faktureres efter gældende timesats.

Levering, risikoovergang og forsinkelse

Kunden skal afhente og har risikoen for produktet, fra det øjeblik, Klimasol ApS stiller varen til kundens disposition hos Klimasol ApS (”Ab Fabrik”).

Klimasol ApS afholder transportomkostningerne, men bærer ikke risikoen for produktet under transporten jf. dog nedenstående punkt vedr. ”montage og risikoovergang” i de tilfælde, hvor der skriftligt er aftalt levering og montering.

Klimasol ApS vil gøre rimelige bestræbelser på at imødekomme særligt ønskede leveringsdatoer, men er uden ansvar, hvis det ikke lykkes at levere på den pågældende dato.

Enhver angivelse af leveringstidspunkt er vejledende. En udskydelse af leveringstiden på grund af Klimasol ApS’ forhold, skal derfor i enhver henseende, uanset årsagen til forsinkelsen, betragtes som rettidig levering, hvorfor kunden ikke i denne anledning kan udøve misligholdelsesbeføjelser, herunder ikke hæve ordren, ligesom kunden ikke har krav på erstatning eller nogen form for kompensation.

Montage og risikoovergang

Såfremt det er skriftligt aftalt mellem Klimasol ApS og kunden, at Klimasol ApS skal levere og montere produktet, forudsættes følgende:

at forholdene på monteringsstedet tillader, at Klimasol ApS uhindret og kontinuerligt kan foretage montering.

at de nødvendige adgangsforhold er til stede, herunder ryddet montageområde og at der er et plant underlag for brug af stillads og/eller lift.
at underlaget for montagen er i ordentlig stand og kan bære produktet.
Omkostninger på grund af forsinkelse eller mangler ved montagestedet, som påføres Klimasol ApS, såsom ventetid, ekstraydelser, ekstra kørsel mv., vil blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

Risikoen for det leverede produkt overgår til kunden, når dette er leveret til montagestedet, og for så vidt angår montagearbejdet, overgår risikoen i takt med udførelsen heraf. Kunden står således selv for tegning af forsikring til afdækning af denne risiko.

Der tages ikke ansvar for følgeskader på bygningsbestanddele og vinduer, såfremt disse har skjulte fejl, der ikke kan ses af montøren, og kunden derfor ikke er blevet gjort opmærksom på disse før montage.

Stillads, lift og kran

Omkostninger til stillads, lift og kran er ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre andet fremgår direkte af tilbuddet. Omfatter tilbuddet omkostninger til lift, fremgår lifttypen af tilbuddet.

Kan denne lifttype ikke benyttes, kan der forekomme ændringer i den aftalte pris.

El-arbejde

Alle automatikkomponenter leveres ”ab fabrik”, medmindre andet fremgår direkte af tilbuddet. Omkostninger til tilslutning af el og kabeltræk, boring af huller, gennemføring af kabler og montering af automatikkomponenter er ikke indeholdt i tilbuddet.

Tilslutning foretages i henhold til udleverede diagrammer, da el-garantien ellers bortfalder. Entreprisegrænse mellem solafskærmning og elektriker ved ledningssamling på motorsiden.

Automatik

Klimasol ApS er ikke ansvarlige for fejl og mangler samt skader, som opstår ved fejlagtig programmering, som er udført af tredjemand eller fejl som relaterer sig til el-installationen.

Automatik der installeres på det leverede produkt skal overholde de parametre, der er angivet i produktets drift- og vedligeholdelsesvejledning.

Produktansvar

Klimasol ApS er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarslovens ufravigelige bestemmelser.

Klimasol ApS fraskriver sig derudover ethvert produktansvar, og kunden påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det købte. Det påhviler kunden at holde Klimasol ApS skadesløs med hensyn til eventuelle krav, der måtte blive rejst overfor Klimasol ApS på grund af farlige egenskaber og lignende, som det solgte og/eller dets indhold måtte være i besiddelse af.

Klimasol ApS’ ansvar overfor kunden kan ikke overstige den erlagte købesum for den enkelte leverance.

Ansvarsbegrænsning

Klimasol ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab, som følge af forsinkelse eller mangler ved leverancen.

Klimasol ApS er i intet tilfælde ansvarlig for et beløb større end den aftalte købesum.

Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer ordrens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Ved force majeure hos kunden skal denne dække de omkostninger, Klimasol ApS pådrager sig for at sikre og beskytte leverancen. Endvidere skal kunden dække Klimasol ApS’ udgifter til personale, underleverandører og udstyr, som i henhold til kundens samtykke holdes i beredskab for genoptagelse af arbejdet med leverancen.

Uanset hvad der i øvrigt følger af disse betingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en force majeure begivenhed.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og eventuelle andre offentlige afgifter, medmindre andet fremgår direkte af tilbuddet. Der tages forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, fragt og told, som vedrører den aftalte leverance.

Betaling

Betalingsfristen for privatkunder er netto 3 dage fra fakturadato med mindre andet skriftligt er aftalt, og betalingsfristen for erhvervskunder er netto 8 dage fra fakturadato med mindre andet skriftligt er aftalt.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter fra forfaldsdatoen med 2% af restgælden pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,-.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af eventuelle krav mod Klimasol ApS, medmindre dette skriftligt er aftalt.

Ejendomsforbehold

Klimasol ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Så længe ejendomsforbeholdet består, er kunden uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det købte.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem Klimasol ApS og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Hillerød.

TAL MED EN AF VORES KONSULENTER

Om de mange muligheder vores alsidige sortiment byder dig og dine kunder.

KONTAKT OS

Tak fordi du kontakter Klimasol ApS.

Vi sætter pris på din interesse for vores organisation.

Udfyld venligst nedenstående formular og vi kontakter dig snarest muligt for at diskutere dine behov.

KLIMASOL ApS

Færgeparken 20 - 3600 Frederikssund - Denmark
Web: www.klimasol.dk
E-mail:
info@klimasol.dk
Telefon:
+45 24 888 400 00